"anti-kjappkjapp"

Seier i lagmannsretten.

Fredag 15. Februar 2013 · Andreas Raaum · Universitetsliv

T T T
print denne siden

Universitetet i Agder er innblandet i to saker som åpenbart er til skade for institusjonens omdømme – og de to sakene henger sammen. Den ene har jeg skrevet om (se arkiv: universitetsliv) og dreier seg om en professor emeritus som er kastet ut av sitt kontor. Den saken hviler hos Ombudsmannen, og vi får se om den havner i retten.

Den andre saken gjelder en førsteamanuensis, X, som er sagt opp. X har stevnet universitetet for usaklig oppsigelse, og den saken kommer trolig opp før sommerferien. MEN. Samme X har krevet å stå i stillingen til en eventuell oppsigelse er rettslig bekreftet. Dette sa tingretten i Kristiansand «ne»i til og saken ble anket til Lagmannsretten. Dom foreligger, like før deadline for denne websiden. Og det ble full seier til X og hans advokat. X skal stå i stillingen til eventuell oppsigelse blir rettskraftig.

I neste «utgave» av denne nettsiden kommer en kjempelang artikkel om oppsigelsessaken , sikkert ny rekord når det gjelder antall tegn! Her skal jeg bare sitere noen setninger fra lagmannsrettens kjennelse i saken om «å stå i stillingen til dom er falt»:

Det bør kunne forutsettes at ansettelsesmyndigheten før ansettelsen i det kvalifiserende engasjement har foretatt en grundig og bred vurdering av kandidatene.

Lagmannsretten finner det for sin del riktig at dersom arbeidsgiver i en slik situasjon kommer til at vedkommende likevel ikke er kvalifisert for stillingen, må arbeidsgiveren følge de vanlige reglene om oppsigelse, slik situasjonen er for andre ansatte som på tidspunktet for ansettelsen fylte de formelle kvalifikasjonskravene til fast ansettelse.

Lagmannsretten finner det klart at den skaden og ulempen som Staten v/Universitetet i Agder blir påført, ikke kan anses å stå i noe åpent misforhold til …. interesse i å stå i stillingen, jf. tvistelovens § 34-1 annet ledd. Staten v/Universitetet i Agder som en stor og profesjonell arbeidsgiver må forutsettes å kunne håndtere situasjonen hvor …. står i stillingen, både økonomisk og praktisk.

Det siste er interessant. Det forutsettes at Universitetet skal sørge for rent praktisk at X skal kunne stå i stillingen til oppsigelsessaken er rettskraftig avgjort. Det jeg vet i skrivende stund – er at Universitetet ikke akter å plassere X i miljøet – ved det aktuelle instituttet og i den aktuelle faggruppa – men kanskje stue ham bort i et fjerntliggende kjellerlokale? I så fall får vi nok en avkreftelse av at det gamle ord om at den Herren gir embete, gir han også forstand. Jenssen, Sødal, Sørensen – og Y –… jeg bare gremmes.

print denne siden

Andreas Raaum
andreas.raaum@gmail.com

Andreas Raaum